WWW.TELLSUBWAY.CZSurvey

Ochrana osobních údajů společností VPS


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Telefon: 1-888-445-9239
Technická podpora: webmaster@ipcoop.com

I. Obecný a výslovný souhlas daný přístupem na webové stránky


A. Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jakým způsobem společnost Value Pay Services, LLC ("VPS") shromažďuje, chrání, používá a sdílí informace, včetně osobních údajů definovaných v Části II, získané během vašeho přístupu na její webové stránky. VPS je stoprocentní dceřinou společností Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), družstva vlastněného a řízeného členy, kde členy jsou všechny SUBWAY® franchisy se sídlem ve Spojených státech amerických a na jeho územích a v Kanadě (“SUBWAY® franchisant”).

VPS sdílí informace, včetně osobních údajů, s IPC a IPC plně vlastněnými dceřinými společnostmi, včetně, ale nikoli pouze, IPC Financial Solutions, LLC (“IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (“IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (“IPCMTI”) a Independent Purchasing Incorporated (“IPI”). IPC a jí plně vlastněné dceřiné společnosti jsou dále označovány pouze jako "IPC".

VPS sdílí informace, včetně osobních údajů, s mezinárodními nákupními družstvy, včetně, ale nikoli pouze, European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) a Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), ve všech případech jde o družstva vlastněná a řízená členy, kde členy jsou všechny SUBWAY® franchisy se sídlem v odpovídajících zeměpisných oblastech: Evropská unie (EIPC), Latinská Amerika a Karibik (LACIPC), Austrálie (IPCA) a Střední východ (MEIPC). EIPC, LACIPC, IPCA a MEIPC jsou dále označovány pouze jako “Co-op Group”.

VPS sdílí informace, včetně osobních údajů, s Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”), se společností orientovanou na poskytování služeb po celém světě jménem a pro společnost SUBWAY®, která poskytuje základní služby související s podnikáním pro následující franchisingové subjekty: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI vlastní a poskytuje licence na ochrannou známku SUBWAY® a restaurační systém SUBWAY® svým pobočkám, včetně, ale nikoliv pouze, Subway International B.V. (“SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) a Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), s cílem rozvíjet řetězec restaurací SUBWAY® po celém světě. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, a SSIPL jsou dále označovány pouze jako “SUBWAY® Group”.

VPS sdílí informace, včetně osobních údajů, s následujícími reklamními subjekty patřícími SUBWAY® Group: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (“SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) a Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (“SFAFTBV”). SFAFT, SFAFC, SFAFA a SFAFTBV jsou dále označovány pouze jako “FAF Group”.

Všechny informace jsou shromažďovány spravedlivým a neobtěžující způsobem, s vaším dobrovolným souhlasem, který od vás získal VPS, IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group a/nebo FAF Group.


B. VPS respektuje soukromí franchis SUBWAY®, potenciálních franchis SUBWAY®, zákazníků SUBWAY® i ostatních návštěvníků svých webových stránek, kteří se mohou rozhodnout, zda informace poskytnou. VPS uznává potřebu vhodné ochrany a řízení informací, které poskytujete. VPS přijal, zavedl a provozuje svou činnost v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, aby vám pomohl pochopit, jaké typy informací VPS může shromažďovat, jak mohou být tyto informace použity, a s kým mohou být tyto informace sdíleny. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné jménem a pro VPS, ať už písemně, ústně nebo elektronicky, pomocí jakýchkoli webových stránek provozovaných VPS nebo jménem VPS, včetně, ale nikoli výhradně, www.tellsubway.com, www.tellsubway.com a www.subwaycatering.com, spolu s jakýmikoli a všemi budoucími webovými stránkami, které jsou či budou provozovány společností VPS nebo jejím jménem (dále jen “webové stránky”). Používáním webových stránek nebo účasti v libovolném programu nebo službě spravované VPS, souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ochrany vašich informací, kontaktujte, prosím, VPS prostřednictvím www.ipcoop.com nebo přímo, jak je uvedeno v Části XII těchto Zásad.

POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VPS, A/NEBO PŘÍSTUPEM NA ČI POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE, ŽE VPS MŮŽE SHROMAŽĎOVAT, POUŽÍVAT A ZVEŘEJŇOVAT TAKOVÉTO OSOBNÍ INFORMACE V SOULADU S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NÁLEŽITOSTMI A PODMÍNKAMI POVOLENÝMI NEBO VYŽADOVANÝMI ZÁKONEM.


C. Souhlas ke sdílení a sdělování informací, včetně předávání údajů do zahraničí. Kromě souhlasu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a náležitostmi a podmínkami, včetně všech odpovídajících doplňujících zásad, výslovně souhlasíte s tím, že VPS sdílí informace, které jste poskytli, zde popsaným způsobem. VPS může informace sdílet s IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group a FAF Group. VPS může informace sdílet také se společnostmi, které mu poskytují podpůrné služby, jako jsou zpracovatelé kreditních karet, mailingové služby, poskytovatelé web hostingu, poskytovatelé technické podpory, centra pro plnění nebo poskytovatelům jiných služeb, nebo pro vymáhání či prošetřování transakcí nebo obchodních operací, protože pro poskytování svých služeb mohou tyto společnosti potřebovat informace o vás. Tyto společnosti nejsou oprávněny využívat informace, které s nimi VPS sdílí, pro jakýkoli jiný účel, ale VPS tyto společnosti neovládá. Souhlasíte s tím, že VPS a společnosti, se kterými sdílí informace (dále jen "Recipients") mohou zveřejnit a přenášet informace na celém světě, a to na území i mimo území USA, Evropské unie, zeměpisných oblastí, obsluhovaných Co-op Group, SUBWAY® Group a FAF Group, a jiných jurisdikcí, pro jakýkoli účel vztahující se k činnosti a programům VPS.


D. Souhlas s elektronickým oznamováním případných porušení bezpečnosti. Pro situaci, kdy VPS nebo Recipient je povinen oznámit neoprávněný přístup do některých bezpečnostních systémů, souhlasíte s tím, že VPS nebo Recipient může toto oznámení učinit vyvěšením na webových stránkách nebo zasláním oznámení na jakoukoli emailovou adresu, o které se VPS nebo Recipient v dobré víře domnívá, že vám náleží, a to jak v případě povinného i dobrovolného oznámení. Souhlasíte s tím, že oznámení vám je také považováno za oznámení jakýmkoli jiným osobám, pro které konáte, a souhlasíte, že jakoukoli takovou osobu s tímto oznámením seznámíte.


II. Informace, které VPS shromažďuje


A. Osobní údaje. Osobní údaje jsou definovány jako všechny informace týkající se osobních nebo hmotných poměrů určité nebo určitelné osoby. Určitelná osoba je osoba, kterou je možné identifikovat, přímo či nepřímo, pomocí čísla sociálního zabezpečení a/nebo identifikačního čísla (dále jen "SSN/I.N.") nebo pomocí jednoho nebo více faktorů vztahujících se k její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě.

Osobní údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na: jméno, adresu bydliště, telefonní číslo domů a/nebo na mobilní telefon, osobní emailovou adresu, SSN/I.N., a finanční informace, například informace udávané na žádosti o kreditní kartu nebo nalézající se na účetních výkazech.

VPS provádí opatření mající za účel zachování důvěrnosti vašeho SSN/I.N., ochranu vašeho SSN/I.N. před nezákonným zveřejněním a omezení přístupu k vašemu SSN/I.N. VPS neposkytne vaše SSN/I.N. široké veřejnosti, nevytiskne vaše SSN/I.N. na žádnou kartu, nebude požadovat vaše SSN/I.N. pro přístup k jakýmkoli produktům či službám, nebude přenášet vaše SSN/I.N. pomocí internetu, pokud se nebude jednat o zabezpečené připojení nebo pokud nebude vaše SSN/I.N. zakódováno, ani nebude vyžadovat použití vašeho SSN/I.N. pro přístup k webovým stránkám bez další autorizace.


B. Citlivé osobní údaje. Citlivé osobní údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na: informace týkající se rasy nebo etnického původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, postižení, zdravotního stavu a statusu veterána. VPS nebude nikdy vaše citlivé osobní údaje sdílet bez vašeho výslovného souhlasu, že může vaše citlivé osobní údaje sdílet.


C. Obchodní kontaktní údaje. Obchodní kontaktní údaje nejsou považovány za osobní údaje a, podle práva některého státu uvedeného v Částech IX a XI, nejsou subjektem zvláštní ochrany a mohou být běžně sdíleny s kýmkoliv uvnitř nebo vně VPS. Obchodní kontaktní údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na: obchodní jméno, obchodní adresu, firemní telefonní číslo. Pokud to nelze činit podle zákonů platných v jiných právních řádech, bude tak uvedeno v Části XIV.


III. Shromažďování a používání osobních údajů.


VPS shromažďuje a používá vaše osobní údaje k provozování webových stránek pro zamýšlené účely. VPS může shromažďovat a používat vaše osobní údaje následujícími způsoby:


A. Osobní údaje shromážděné na webových stránkách. Osobní údaje jsou shromažďovány na všech webových stránkách:

 1. www.tellsubway.com Osobní údaje shromážděné na těchto stránkách zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, emailovou adresu, poštovní směrovací číslo, datum narození, pohlaví, telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu, číslo karty SUBWAY®, údaje o kreditní kartě a fakturační adrese (za kartové nákupy nebo nabití nebo opětovné nabití karty). Pro účely komunikace a marketingu sdílí VPS tyto údaje se SUBWAY® Group a FAF Group. Za účelem poskytování podpůrných služeb souvisejících s programem SUBWAY® Card může VPS sdílet určité údaje se třetími stranami.

 2. www.tellsubway.com Osobní údaje shromážděné na těchto stránkách zahrnují, ale nejsou omezeny na, emailovou adresu, číslo mobilního telefonu, datum narození, datum výročí, a průzkum vztahující se k vašim zkušenostem s restauracemi SUBWAY®. Pokud si vyberete možnost přijímat informace, bude VPS pro marketingové účely sdílet tyto informace s Co-op Group, SUBWAY® Group a FAF Group.

 3. www.subwaycatering.com Osobní údaje shromážděné na těchto stránkách zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a údaje o kreditní kartě. Za účelem splnění vaší cateringové objednávky sdílí VPS tyto údaje s restaurací SUBWAY® (předává je). Pokud si vyberete možnost přijímat informace, bude VPS pro marketingové účely sdílet vaše zákaznické kontaktní údaje také se SUBWAY® Group a FAF Group.

B. Návštěvníci webových stránek.

 1. Jméno uživatele a heslo. Pro přístup k členským nebo neveřejným stránkám na webových stránkách provozovaných VPS je zapotřebí vytvořit uživatelské jméno a heslo. VPS neprozrazuje uživatelská jména a hesla nikomu, ať již uvnitř či vně VPS. Potřebujete-li změnit nebo odstranit vaše uživatelské jméno nebo heslo, kontaktujte VPS prostřednictvím www.ipcoop.com nebo přímo, jak je uvedeno v Části XII těchto Zásad.

 2. Oznamování aktualizací emailem a na mobilní telefon. V některých případech máte lze zvolit si možnost přijímat informace od VPS emailem nebo na mobilní telefon. VPS vám bude posílat upozornění emailem nebo na mobilní telefon pouze v případě, že si tuto možnost vyberete. Pokud si možnost přijímat informace emailem nebo na mobilní telefon vyberete, bude vám VPS příležitostně posílat aktualizace týkající se nových informací na webových stránkách nebo speciálních akcí a nabídek, které můžete využít. Pokud se kdykoliv rozhodnete, že nechcete tento typ informací od VPS dostávat, můžete své rozhodnutí změnit; změnu můžete provést pomocí odkazu pro odhlášení odběru nacházejícího se na konci jakéhokoliv emailu od VPS nebo můžete aktualizovat předvolby vašeho uživatelského účtu.

 3. Soutěže a ankety. Čas od času mohou být na webových stránkách uveřejněny dobrovolné soutěže nebo ankety, které mohou požadovat osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a/nebo emailová adresa. VPS bude takto poskytnuté údaje používat výhradně pro účely dané soutěže nebo ankety.

 4. Cookies – uživatel internetu. Cookies jsou malé textové informace, které si webové servery ukládají na pevný disk jednotlivých uživatelů internetu prohlížejících si danou webovou stránku. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, díky kterým je vaše návštěva na stránce efektivnější. Účelem, pro který VPS používá cookies, je usnadnit vaše budoucí návštěvy.

  Pokud si nechcete přijímat cookies, nebo chcete-li nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás varoval pokaždé, když cookie zaslána, nebo chcete-li vypnout všechny cookies, použijte odpovídající nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Při změně nastavení vašeho internetového prohlížeče vám může pomoci funkce "Nápověda". Vezměte prosím na vědomí, že vypnutím cookies můžete přijít o přístup k mnoha funkcím, které jsou dostupné na webových stránkách.

 5. IP (Internet Protocol) adresa. IP (Internet Protocol) adresa souvisí s připojením vašeho počítače k internetu. VPS může používat vaši IP adresu při diagnostice problémů s VPS serverem, při správě webových stránek a při udržování kontaktu s vámi během procházení webových stránek. IP adresa vašeho počítače může být také použita pro poskytování informací odvíjejících se od vašeho procházení webových stránek. VPS nepropojuje IP adresy s žádnými osobními údaji.

 6. Souhrnné informace. VPS se v oblasti zjišťování zájmu a způsobu používání různých částí webových stránek a různých programů, které spravuje VPS, opírá o souhrnné informace, což jsou informace, které vás neidentifikují, jako jsou statistické informace a informace o způsobu procházení webovými stránkami. Díky těmto souhrnným informacím může VPS provádět statistické a jiné souhrnné analýzy chování a vlastností návštěvníků. Ačkoliv VPS může sdílet souhrnné informace s třetími stranami, žádný z těchto údajů neumožňuje nikomu určit vaši identitu, ani o vás zjistit cokoli osobního.

  VPS shromažďuje také souhrnné informace, které nejsou považovány za osobní údaje, týkající se zakoupených potravin a demografických údajů o zákaznících restaurací SUBWAY®. Za účelem zlepšení produktového marketingu a reklamy může VPS sdílet tyto informace s Co-op Group, SUBWAY® Group a FAF Group.


 

C. SUBWAY® franchisanti. VPS shromažďuje a používá osobní údaje SUBWAY® franchisantů za účelem poskytování služeb těmto SUBWAY® franchisantům. VPS bude shromažďovat osobní údaje SUBWAY® franchisanta spravedlivým a neobtěžujícím způsobem, na základě dobrovolného souhlasu daného SUBWAY® franchisanta. Osobní údaje shromažďované o SUBWAY® franchisantech zahrnují, ale nejsou omezeny na: jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, číslo faxu, emailovou adresu, heslo, a SSN/I.N. VPS bude také u SUBWAY® franchisantů shromažďovat jméno obchodu, adresu, informace o bankovním účtu potřebné pro bankovní převody, informace o kreditní kartě a další informace potřebné pro fakturační účely, jako je například poštovní adresa SUBWAY® franchisanta potřebná pro ověření kreditní karty. VPS může shromažďovat tyto údaje o SUBWAY® franchisantech přímo, nebo je může získat od IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group a/nebo FAF Group. Například, aby bylo možné zavést programy SUBWAY® Cash Card a Rewards Card, musí mít VPS přístup k osobním údajům SUBWAY® franchisanta, zahrnujícím, ale ne omezeným na: jméno, adresu, a informace o bankovním účtu poskytnuté DAI a/nebo FWH, aby bylo možné SUBWAY® franchisantovi tyto předem schválené účty založit. Pokud jste SUBWAY® franchisant a nechcete, aby VPS sděloval tyto údaje, musíte to oznámit referentovi pro ochranu osobních údajů VPS, a pokud tyto údaje shromáždil DAI a/nebo FWH, referentovi pro ochranu osobních údajů DAI a/nebo FWH, a to psanou formou v souladu s Článkem XII. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů může negativně ovlivnit schopnost SUBWAY® franchisanta podnikat jako SUBWAY® franchisant nebo účastnit se některých programů, které mohou být pro SUBWAY® franchisanta povinné.

VPS také může používat emailovou adresu SUBWAY® franchisanta pro reagování na příchozí služby a požadavky na podporu daného SUBWAY® franchisanta, shromažďování zpětné vazby od franchisanta, pro provádění průzkumů spokojenosti franchisantů, nabízení propagačních akcí danému SUBWAY® franchisantovi a zasílání informačních emailů o jiných službách. Osobní údaje SUBWAY® franchisanta mohou být použity také pro komunikaci s SUBWAY® franchisantem ve věcech týkajících se účtu(ů) daného SUBWAY® franchisanta u VPS. Osobní údaje SUBWAY® franchisanta mohou být poskytnuty kurýrovi nebo dopravci, pokud to je zapotřebí pro zpracování jakékoli objednávky, kterou daný SUBWAY® franchisant odeslal VPS.


D. Zákazníci restaurací SUBWAY®. VPS nebude shromažďovat osobní údaje zákazníků, kromě situace, kdy se zákazník obrátí přímo na VPS. Držitelé SUBWAY® Rewards Card a SUBWAY® Cash Card mohou dobrovolně zaregistrovat své karty na webovém serveru www.tellsubway.com, který je spravován VPS. Při registraci SUBWAY® Card může být zákazník požádán o poskytnutí osobních údajů zahrnujících ale ne omezených na: datum narození, SUBWAY® číslo, číslo mobilního telefonu, a emailovou adresu. REGISTROVAT SUBWAY® CARD MŮŽE POUZE OSOBA STARŠÍ TŘINÁCTI (13) LET. S těmito údaji může být propojena historie nákupů provedených registrovanou SUBWAY® Card. VPS používá tyto informace v rámci svého programu ztracené/odcizené karty, pro poskytování cílených nabídek restaurací SUBWAY®, které daný zákazník navštěvuje nebo vybraných nabídek třetích stran, jako jsou dodavatelé produktů nabízených prostřednictvím SUBWAY® systému, jejichž nabídky VPS předává zákazníkovi. Pokud jste svoji SUBWAY® Card zaregistrovali a nechcete dostávat propagační materiály spojené s používáním vaší SUBWAY® karty, můžete aktualizovat své předvolby na serveru www.tellsubway.com.


E. Možnost omezit VPS při používání osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby VPS používal nebo sdílel vaše osobní údaje za účelem zasílání marketingových nebo propagačních materiálů, obraťte se prosím na referenta VPS pro ochranu osobních údajů na privacyofficer@ipcoop.com . Pokud nechcete dostávat žádné další emaily od VPS, můžete tak učinit prostřednictvím "opt-out" nebo odhlásit odběr pomocí odkazu v emailové zprávě. Vaše žádost bude vyřízena bez prodlení, ale může se stát, že vám i nadále budou přicházet marketingové zprávy, které již byly v procesu odeslání před tím, než VPS obdržel váš požadavek.


IV. Ukládání, zpřístupnění a uchovávání osobních údajů.


А. Ukládání osobních údajů. VPS používá běžná přiměřená řešení k zajištění toho, aby osobní údaje byly chráněny před ztrátou, přístupem, použitím, úpravou, zveřejněním nebo zneužitím. Jsou prováděny veškeré běžně přiměřené kroky k tomu, aby bylo zabráněno neautorizovanému použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů. Identifikovatelné osobní údaje shromážděné VPS mohou být uloženy a zpracovávány v USA nebo jiné zemi, v níž VPS, její pobočky, dceřiné společnosti nebo zástupci provozují technická zařízení, a přístupem na webové stránky dáváte souhlas k přenosu údajů mimo vaši zemi.


B. Zpřístupnění osobních údajů. Vyjma případů popsaných v těchto Zásadách VPS neposkytne vaše osobní údaje třetí straně, pokud o to nepožádáte nebo jinak neprojevíte souhlas s takovým zveřejněním, nebo pokud takové zveřejnění je požadováno nebo povoleno zákonem, nebo pokud VPD v dobré víře rozhodne, že takové poskytnutí je nezbytné pro: (a) nastolení souladu se zákonem nebo podrobení se soudnímu procesu týkajícímu se VPS nebo webových stránek; (b) ochranu nebo obranu práv nebo majetku VPS, webových stránek nebo uživatelů webových stránek; nebo (c) naléhavé případy, kdy je nutné zajistit osobní bezpečnost SUBWAY® franchisantů a/nebo zaměstnanců VPS, uživatelů webových stránek nebo veřejnosti.


C. Uchovávání osobních údajů. VPS bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu(ů), pro které byly shromážděny, a v souladu s platnými zákony. Váš souhlas s použitím vašich osobních údajů pro tyto účely zůstává v platnosti i po ukončení vztahu mezi VPS a vámi.


D. Bezpečnost. VPS se snaží při zpracovávání chránit vaše osobní údaje pomocí fyzických, elektronických nebo procedurálních bezpečnostních opatření, volených přiměřeně k citlivosti těchto údajů. Tato opatření zahrnují ochranu osobních údajů před ztrátou nebo odcizením, jakož i neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, používáním a prováděním úprav.

Na internetu používá VPS k ochraně vašich osobních údajů postupy standardní v daném odvětví. Ačkoliv zaručená bezpečnost neexistuje ani na ani mimo internet, VPS vynakládá komerčně přiměřené úsilí, aby sběr a bezpečnost těchto údajů byla v souladu s těmito Zásadami a všemi platnými zákony a předpisy.

Webové stránky využívají řadu různých bezpečnostních opatření, která mají chránit osobní údaje uživatelů a to jak uvnitř, tak vně VPS, včetně využití šifrovacích mechanismů, jako je Secure Socket Layers nebo SSL, ochrany heslem, a dalších bezpečnostních opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. To napomáhá udržovat důvěrnost, soukromí a integritu vašich osobních údajů a jakýchkoliv transakcí nebo služeb, které můžete požadovat, iniciovat a/nebo provádět na webových stránkách před ztrátou, zneužitím, odposlechem a hackingem.


V. Webové stránky VPS a webové stránky třetích stran.


Pro vaše pohodlné surfování může mít VPS na svých webových stránkách odkazy na jiné webové stránky. VPS poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a VPS neschvaluje ani obsah či nabízené služby, ani zásady ochrany osobních údajů používané na těchto jiných internetových stránkách. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje, které shromažďuje VPS prostřednictvím svých webových stránek a webové stránky, které nejsou provozovány ani přímo ani jménem VPS, na které vedou odkazy obsažené na webových stránkách VPS, mohou mít zásady ochrany osobních údajů, které se podstatně liší od těchto Zásad. VPS rozčlenil webové stránky tak, aby bylo dostatečně jasné, kdy opouštíte webové stránky VPS a vstupujete na jiné webové stránky. VPS doporučuje, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte pomocí odkazů z webových stránek VPS, abyste se ujistili, že vám jejich zásady vyhovují. VPS není odpovědný za jednání či zásady jakékoliv třetí strany. Osobní údaje, které poskytujete třetím stranám bez vztahu k VPS, nejsou chráněny těmito zásadami ochrany osobních údajů. Měli byste pečlivě zkoumat zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky třetí strany, která odkazuje na nebo na ni odkazují webové stránky VPS.


VI. Děti a shromažďování údajů.


VPS se řídí federálními normami pro ochranu soukromí uvedenými v Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”). VPS pečuje o bezpečnost dětí. VPS vědomě neumožní nikomu mladšímu třinácti (13) let poskytnout VPS jakékoliv osobní údaje. Děti mladší třinácti (13) let musí získat výslovný souhlas rodičů nebo opatrovníků před tím, než poskytnou jakékoliv své osobní údaje přes internet. Pokud dítě mladší třinácti (13) let poskytlo VPS osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo opatrovníka, měl by se rodič nebo opatrovník tohoto dítěte okamžitě obrátit na referenta pro ochranu osobních údajů na adrese privacyofficer@ipcoop.com . VPS použije komerčně vhodné řešení k tomu, aby bez zbytečného prodlení smazal údaje o daném dítěti ze svých serverů.


VII. Kalifornské zákony o ochraně osobních údajů.


Podle kalifornského práva mohou osoby trvale žijící v Kalifornii požádat firmy, se kterými mají obchodní vztahy, o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem tyto firmy sdílely v průběhu uplynulého roku jejich osobní údaje pro účely přímého marketingu se třetími stranami.

VPS zásadně sdílí vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu pouze v případě, že mu udělíte informovaný souhlas. S vaším souhlasem může VPS občas poskytnout vaše osobní údaje svým dceřiným společnostem a/nebo přidruženým společnostem za účelem představení relevantních služeb, produktů a programů. Pokud jste dříve poskytli VPS odpovídající souhlas, ale nadále již nechcete, aby vaše osobní údaje byly sdíleny, obraťte se na referenta VPS pro ochranu osobních údajů na adrese privacyofficer@ipcoop.com a zdarma požádejte o změnu vašich předvoleb a/ nebo opt-out komunikace.


VIII. Předávání údajů do zahraničí.


VPS může převést osobní údaje shromažďované o vaší osobě do jiných zemí, než je země, ve které byly tyto údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste původně osobní údaje poskytli. Pokud VPS předává vaše osobní údaje do jiných zemí, bude VPS chránit tyto osobní údaje způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


IX. Kanadský zákon o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech ("PIPEDA").


Kanada se usnesla na federálních právních předpisech o ochraně osobních údajů (Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act, "PIPEDA"), které zahrnují deset (10) "Pravidel poctivého informování" vztahujících se k vašim osobním údajům. IPC se hlásí k těmto pravidlům poctivého informování u osobních údajů, které jsou shromažďovány a/nebo převáděny z Kanady, kterými jsou:


 • Pravidlo 1 - Odpovědnost. Organizace je odpovědná za osobní údaje mající pod svou kontrolou a určí osobu nebo osoby, které jsou odpovědné za to, že organizace postupuje v souladu s pravidly poctivého informování.

 • Pravidlo 2 - Určení účelů. Účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, musí být organizací určeny nejpozději v okamžiku, kdy je se shromažďováním údajů započato.

 • Pravidlo 3 - Souhlas. Informovanost a souhlas fyzické osoby je nutný pro shromažďování, využívání nebo sdělování osobních údajů kromě případů, kdy to je nepřiměřené.

 • Pravidlo 4 - Omezené shromažďování. Shromažďování osobních údajů musí být omezeno pouze na ty údaje, které jsou pro splnění účelů uvedených organizací nezbytné. Údaje musí být shromažďovány spravedlivými a zákonnými způsoby.

 • Pravidlo 5 - Omezené používání, sdělování a uchovávání. Osobní údaje nesmějí být používány nebo sdělovány pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, vyjma situací, kdy k tomu dochází se souhlasem dotčené osoby nebo v souladu se zákonem. Osobní údaje musí být uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění předpokládaných účelů.

 • Pravidlo 6 - Přesnost. Osobní údaje musí být natolik přesné, úplné a aktuální, jak je nezbytné pro účely, pro které mají být použity.

 • Pravidlo 7 - Zajištění bezpečnosti. Osobní údaje musí být chráněny pomocí bezpečnostních opatření, která jsou přiměřená k citlivosti osobních údajů.

 • Pravidlo 8 - Otevřenost ohledně zásad a postupů. Organizace je povinna poskytnout fyzickým osobám snadný přístup ke konkrétním informacím o svých zásadách a postupech souvisejících se správou osobních údajů.

 • Pravidlo 9 - Individuální přístup k osobním údajům. Na požádání musí být fyzická osoba informována o existenci, používání a zveřejňování svých osobních údajů a musí jí být umožněn přístup k těmto informacím. Fyzická osoba musí mít možnost zpochybnit správnost a úplnost údajů a musí mít možnost je případně změnit.

 • Pravidlo 10 - Zajištění souladu. Fyzická osoba musí mít možnost obrátit se při řešení otázek spojených s pravidly poctivého informování na osobu nebo osoby, které jsou u organizace odpovědné za zajištění souladu s těmito pravidly.

X. Soulad se zásadami Bezpečného přístavu.


Při předávání osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska do Spojených států postupuje VPS v souladu s požadavky amerického ministerstva obchodu na Bezpečný přístav. V rámci zásad Bezpečného přístavu stanovených americkým ministerstvem obchodu, Evropskou komisí a Švýcarskem pro shromažďování, ukládání, používání, manipulace a další zpracování osobních údajů předávaných z Evropského hospodářského prostoru a/nebo Švýcarska do Spojených států a v souladu se směrnicí EU o ochraně osobních údajů byla ve VPS provedena autocertifikace. Zásady pro soulad s Bezpečným přístavem jsou:


 • Oznámení - Fyzické osoby musí být informovány o skutečnosti, že jsou údaje o nich shromažďovány a o tom, jak budou tyto údaje použity;

 • Volba - Fyzické osoby musí mít možnost odhlásit se ze shromažďování a následného předávání údajů třetím stranám;

 • Předávání jiným subjektům - Předávat údaje je možné pouze třetím stranám dodržujícím odpovídající pravidla pro ochranu osobních údajů;

 • Bezpečnost - Musí být vynaloženo přiměřené úsilí směřující k tomu, aby nedošlo ke ztrátě shromážděných informací;

 • Integrita údajů - Údaje musí mít význam a být hodnověrné pro účel, pro který byly shromážděny;

 • Přístup - Fyzické osoby musí mít možnost získat přístup k údajům o nich uchovávaným, a opravit je nebo vymazat, pokud jsou nepřesné, a

 • Vynucování - Musí existovat účinné prostředky pro vynucení těchto zásad.

Další informace týkající se zásad Bezpečného přístavu a certifikačního procesu naleznete na www.export.gov/safeharbor


Ministerstvo obchodu USA vede seznam organizací splňujících požadavky Bezpečného přístavu, který je k dispozici na http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Členské státy Evropské unie.


Pokud trvale žijete na území některého členského státu Evropské unie a máte jakékoliv problémy nebo stížnosti, obraťte se prosím nejdříve na referenta VPS pro ochranu osobních údajů. VPS se nachází ve Spojených státech, stejně jako servery, které umožňují přístup na tyto webové stránky a k většině VPS programů a služeb. Veškeré záležitosti týkající se ochrany soukromí a těchto webových stránek se řídí právními předpisy Spojených států a státu Florida. Pokud referent VPS pro ochranu osobních údajů uspokojivě nevyřeší stížnost do třiceti (30) dní ode dne obdržení, musí být jakákoli neshoda, spor nebo nárok vyřešen v rozhodčím řízení vedeném rozhodčí agenturou, jakou je například Americká arbitrážní asociace ("AAA "). Všechna rozhodčí řízení budou vedena v angličtině. Rozhodnutí vydaného rozhodcem může být uplatněno u jakéhokoliv k tomu příslušného soudu. Náklady rozhodčího řízení budou hrazeny oběma stranami rovným dílem. Místem všech jednání bude Miami, Florida, USA a všechna taková jednání budou vedena před jediným rozhodcem. Můžete také podat stížnost k Federální obchodní komisi na http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm nebo telefonicky na čísle (202) 382-4357.


XII. Kontaktní údaje.


Máte-li jakékoliv dotazy nebo stížnosti, nebo chcete získat přístup, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, obraťte se prosím na referenta VPS pro ochranu osobních údajů. Referenta VPS pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat na telefonním čísle +1-888-445-9239; na faxovém čísle +1-305-670-4465; na emailové adrese privacyofficer@ipcoop.com ; nebo poštou zaslanou na adresu Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, s poznámkou Attention: Privacy Officer. V nezbytných případech se referent pro ochranu osobních údajů obrátí na jiného zaměstnance, který mu bude asistovat při splnění požadovaných úkolů.


Pokud potřebujete kontaktovat referenta DAI pro ochranu osobních údajů, je možné tak učinit telefonicky na čísle: +1-203-877-4281 nebo 1-800-888-4848; faxem na čísle: +1-203-876-6690; emailem na adrese privacyofficer@subway.com; nebo poštou zaslanou na adresu Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


Pokud potřebujete kontaktovat referenta FWH pro ochranu osobních údajů, je možné tak učinit telefonicky na čísle: +1-203-877-4281; faxem na čísle: +1-203-783-7479; emailem na adrese privacyofficer@subway.com; nebo poštou zaslanou na adresu Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


VPS bude příležitostně aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud VPS provede změny v těchto Zásadách, provede i aktualizaci údaje "Revidováno" uvedeného níže. Pokud dojde k významné změně těchto Zásad ochrany osobních údajů, upozorní vás VPS na tyto změny emailem nebo prostřednictvím oznámení na úvodní stránce, obsahem oznámení bude popis významné změny. VPS vám doporučuje si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně procházet, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem VPS chrání vaše osobní údaje a byli si vědomi jakýchkoliv změn v Zásadách ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek po vyvěšení jakýchkoliv revidovaných Zásad ochrany osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas s provedenými změnami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do všech náležitostí a podmínek, jimiž se řídí různé webové stránky a jakékoliv programy nebo služby provozované nebo řízené VPS nebo jeho jménem. Jakékoliv změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem, kdy je VPS vyvěsí.


XIV. Změny a/nebo úpravy vyžadované právními řády jiných států.


Aktualizováno 15. srpna 2011


Provozovna

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE