WWW.TELLSUBWAY.CZSurvey

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ


PŘIJETÍ PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PLATNÉ PRO TENTO WEBOVÝ SERVER.

Společnost Value Pay Services LLC („VPS“) je provozovatelem a poskytovatelem hostingu pro webový server umístěný na adrese tellsubway.cz („web“) na serverech lokalizovaných ve Spojených státech amerických. Společnost VPS provozuje tento web ve spolupráci s programem SUBWAY® Customer Experience Program. Společnost VPS shromažďuje reakce a kontaktní informace zákazníků a odesílá tyto informace příslušným franchisám SUBWAY® za účelem zlepšení celkové spokojenosti zákazníků a úrovně služeb.

Společnost VPS je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností společnosti Independent Purchasing Cooperative, Inc. („IPC“), která je společností vlastněnou členy zahrnujícími všechny franchisy SUBWAY® na území Spojených států amerických, na ostatních územích Spojených států amerických a v Kanadě. Společnost VPS provozuje web v zastoupení nebo ve spolupráci s těmito subjekty: Doctor’s Associates Inc. („DAI“) a Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. („SFSC“). DAI a SFSC jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako („subjekty pod značkou SUBWAY®“).

ZOBRAZENÍM, PROCHÁZENÍM A POUŽITÍM STRÁNEK NEBO SLUŽEB UMÍSTĚNÝCH NA TOMTO WEBU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI („PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ“). DÁVÁTE SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NEZBYTNÝCH UPOZORNĚNÍ (JESTLIŽE EXISTUJÍ) A POTVRZUJETE, ŽE JSTE JIŽ DOSÁHLI VĚKU OSMNÁCTI (18) LET. TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ OBSAHUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ USTANOVENÍ OMEZUJÍCÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VPS A SUBJEKTŮ POD ZNAČKOU SUBWAY® VŮČI VÁM. ZARUČUJETE, ŽE TENTO WEB NEVYUŽIJETE K ŽÁDNÝM ÚČELŮM, KTERÉ BY BYLY NEZÁKONNÉ. NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI, POTOM TENTO WEB NEZOBRAZUJTE, NEPROCHÁZEJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® mohou kdykoli přistoupit ke změně těchto podmínek a ujednání dle vlastního uvážení. Úprava těchto podmínek a ujednání je platná okamžitě po oznámení a dalším používáním webu vyjadřujete souhlas s takto oznámenými podmínkami a ujednáními. Nesete odpovědnost za vlastní informovanost o jakýchkoli změnách těchto podmínek a ujednání. Nesouhlasíte-li s nově oznámenými podmínkami a ujednáními, jediným možným opatřením je ukončení využívání webu.

Přestože společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® vyvíjejí značné úsilí pro poskytování přesných a včasných informací týkajících se cateringového programu SUBWAY® Fresh Catering Program na svém webu, neměli byste předpokládat, že uveřejněné informace budou za všech okolností aktuální nebo že web obsahuje všechny dostupné relevantní informace.

NEZLETILÍ

Tento web není určen pro nezletilé do osmnácti (18) let věku. Web je orientován na dospělé uživatele s minimálním věkem osmnáct (18) let a společnost VPS ani subjekty pod značkou SUBWAY® neprovádějí prostřednictvím tohoto webu vědomé shromažďování osobních údajů od osob, které nedosahují věku osmnácti (18) let.

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Není-li uvedeno jinak, všechny materiály nacházející se na webu jsou chráněny jako autorská práva, obchodní úpravy, ochranné známky nebo jiné duševní vlastnictví ve vlastnictví nebo užití společnosti VPS a subjektů pod značkou SUBWAY® nebo jejich dceřiných organizací či jiných stran poskytujících licenci ke svým materiálům společnosti VPS a subjektům pod značkou SUBWAY®.

SUBWAY® a logo SUBWAY® jsou registrované ochranné známky a značky služeb vlastněné a registrované společností DAI. Známky a značky společnosti DAI na tomto webu představují některé známky nebo značky, které jsou aktuálně vlastněny či kontrolovány ve Spojených státech amerických nebo v jedné či více dalších zemích společností DAI nebo držiteli jejích licencí. Zobrazení těchto známek a značek a poznámek u nich uvedených nemá být vyčerpávajícím shromážděním všech vlastnických práv společnosti DAI v celém světě a společnost DAI může vlastnit nebo kontrolovat ještě jiná vlastnická práva v jedné nebo více zemích mimo Spojené státy americké.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

PŘÍPUSTNÉ OSOBNÍ VYUŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem vašeho použití materiálů obsažených na tomto webu je pouze informování, poskytnutí zpětné vazby, využití kupónů nebo obsluha objednávek. Souhlasíte s tím, že nebudete obsah tohoto webu žádným způsobem šířit, publikovat, odesílat, upravovat ani zobrazovat a nebudete z něj vytvářet odvozené materiály či zneužívat jeho obsah.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. TAM, KDE ZÁKON NEVYŽADUJE DALŠÍ POZNÁMKY NEBO SOUHLAS, VYJADŘUJETE ZOBRAZENÍM, PROCHÁZENÍM NEBO POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB UMÍSTĚNÝCH NA WEBU SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S POUŽITÍM TĚCHTO OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAKÝCHKOLI ODESLANÝCH INFORMACÍ V SOULADU S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Souhlasíte s tím, že nebudete tento web používat k jakýmkoli účelům, které by byly nezákonné nebo zakázané těmito zásadami ochrany osobních údajů, ani nezpůsobíte použitím tohoto webu ani jeho prostřednictvím žádné poškození. Souhlasíte s tím, že svojí komunikací s tímto webem nebo jeho prostřednictvím neporušíte žádné místní nebo státní zákony, ani zákony Spojených států amerických či Kanady. Souhlasíte s tím, že jakoukoli komunikací s tímto webem nebo jeho prostřednictvím nezasáhnete do práv žádné třetí osoby ani nebudete používat urážlivé, pomlouvačné, hrubé nebo obscénní materiály.

Materiály publikované na tomto webu nesmí být žádným způsobem kopírovány, šířeny, znovu publikovány, odesílány, umisťovány ani přenášeny, s výjimkou případů povolených společností VPS nebo subjekty pod značkou SUBWAY®. Všechny materiály přístupné na tomto webu jsou předmětem vlastnických práv a podléhají autorským právům nebo jiným právům a žádná část těchto materiálů nebude považována za převedení vlastnictví nebo výhradních práv k použití duševního vlastnictví nebo jiných práv či dobrého jména s nimi spojeného, a to ani nepřímo, ani zákonnou překážkou, ani jinak. Berete na vědomí, že neoprávněné použití tohoto obsahu by mohlo společnosti VPS a subjektům pod značkou SUBWAY® způsobit nenapravitelné škody a že v případě neoprávněného použití bude společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® oprávněny kromě dalších nápravných opatření vyplývajících ze zákona zahájit soudní nařízení.

REAKCE A ODESÍLANÉ INFORMACE

Vámi odesílané informace, reakce a komentáře („odeslané informace“) jsou zcela dobrovolné, veřejné a bez nároku na odměnu. Souhlasíte s tím, že nesete a ponesete výhradní odpovědnost za obsah vámi odeslaných informací a nebudete odesílat materiály, které by byly nezákonné, urážlivé, hanlivé nebo obscénní. Souhlasíte, že nebudete na web odesílat nic, co by porušovalo práva třetích stran, včetně autorských práv, obchodních známek, osobních údajů nebo jiných osobních či vlastnických práv.

Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® si váží vašeho zájmu, avšak nechtějí a nemohou akceptovat žádné nápady týkající se návrhů, produktové technologie nebo jiné vámi vytvořené návrhy, které považujete za vlastnictví. Proto společnosti VPS, subjektům pod značkou SUBWAY® a jejich jmenovaným zástupcům udělujete trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, plně hrazenou licenci bez licenčního poplatku pro použití jakýchkoli nápadů, jejich vyjádření nebo odeslaných informací bez jakýchkoli omezení, bezúplatně, bez nároku na jinou odměnu a bez povinnosti schválení nebo oznámení vám nebo kterékoli třetí straně. Tato licence bude zahrnovat, bez jakéhokoli omezení, neodvolatelné právo reprodukovat, připravovat odvozené práce, vytvářet kombinace s jinými pracemi, měnit, překládat, šířit kopie, zobrazovat, provádět nebo licencovat odeslané informace a všechna zahrnutá práva ve jménu společnosti VPS a subjektů pod značkou SUBWAY® nebo jejich jmenovaných zástupců po celém světě trvale a ve všech v současnosti známých nebo v budoucnosti vytvořených médiích. Kromě toho zaručujete, že se vzdáváte všech „morálních práv“ týkajících se jakýchkoli materiálů podléhajících autorským právům.

Odesláním informací vyjadřujete uznání a souhlas s tím, že společnost VPS, subjekty pod značkou SUBWAY® a jejich jmenovaní zástupci mohou sami vytvářet nebo získávat jiné informace, které mohou být podobné nebo totožné s vámi odeslanými informacemi. Tímto se vzdáváte všech možných minulých, současných a budoucích nároků vyplývajících z podobnosti vámi odeslaných informací s informacemi přijatými, revidovanými nebo použitými společností VPS, subjekty pod značkou SUBWAY® nebo jejich jmenovanými zástupci.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Žádné materiály z tohoto webu nesmí být kopírovány, šířeny, upravovány, znovu publikovány, opakovaně využívány, nahrávány, opakovaně umisťovány, přenášeny nebo jinak používány mimo rámec běžného procházení bez předchozího písemného souhlasu společnosti VPS nebo subjektů pod značkou SUBWAY®. Jakékoli informace podléhající vlastnickým právům zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti VPS a subjektů pod značkou SUBWAY®. Materiály na tomto webu jsou poskytovány pouze pro účely vyhovující platným zákonům a jakékoli jiné použití nebo úpravy materiálů umístěných na webu je porušením práv k duševnímu vlastnictví v držení společnosti VPS a subjektů pod značkou SUBWAY®. Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® zůstávají držiteli plného nároku a práv k duševnímu vlastnictví souvisejících se všemi materiály. Není vám povoleno žádným způsobem reprodukovat, prodávat, opakovaně umisťovat, upravovat ani převádět žádné materiály umístěné na tomto webu v rozporu s těmito podmínkami a ujednáními.

Souhlasíte s tím, že následující druhy jednání na webu jsou ilegální nebo zakázané. Zakázané činnosti zahrnují mimo jiné: (a) záměrné nebo nezáměrné použití webu pro účely, při kterých dochází k porušení jakýchkoli platných místních, státních, federálních, národních nebo mezinárodních zákonů a předpisů; (b) umisťování nebo přenášení prostřednictvím webu jakýchkoli informací, dat, textů, souborů, odkazů, softwaru nebo jiných materiálů, které VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® považují za nezákonné, obscénní, urážlivé, pornografické, ohrožující, obtěžující, hanlivé, pomlouvačné, nenávistné nebo omezující vůči jakékoli jiné osobě nebo subjektu, nebo které představují obtěžování nebo pronásledování na cyber úrovni, tak jak je definováno společností VPS anebo subjekty pod značkou SUBWAY® dle jejich vlastního uvážení; (c) umisťování obsahu porušujícího práva k duševnímu vlastnictví, práva na ochranu osobních údajů, práva na zveřejnění, práva na ochranu obchodního tajemství nebo práva jakékoli jiné strany; (d) umisťování URL adres odkazujících na externí webové stránky, jakékoli formy HTML obsahu nebo přenos spustitelných programů libovolného druhu, včetně virů, spywaru, trojských koňů nebo podobných programů; (e) umisťování nebo přenos jakéhokoli materiálu, který lze považovat za spam, přímé marketingové sdělení nebo nevyžádanou reklamu, propagační nebo komerční obsah; (f) vydávání se za jinou osobu při použití webu, umisťování jakéhokoli obsahu nebo osobních informací nebo pokus o skrytí nebo nesprávné uvedení identity osoby odesílající informace nebo původu odesílaných informací ani umožnění použití vašich identifikačních údajů jiné osobě či jinému subjektu pro účely umístění obsahu, zobrazení komentářů nebo použití webu; (g) vytěžování nebo jiné shromažďování informací o ostatních, včetně e-mailových adres; a (h) podněcování jiných osob k zakázaným aktivitám zde uvedeným. Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® si vyhrazují právo na šetření a odpovídající právní kroky proti komukoli, kdo dle uvážení společnosti VPS anebo subjektů pod značkou SUBWAY® provádí kterékoli ze zakázaných aktivit.

Souhlasíte, že si společnost VPS anebo subjekty pod značkou SUBWAY® vyhrazují toto právo, avšak nevztahuje se na ně žádná z níže uvedených povinností: (a) šetření jakýchkoli obvinění poukazujících na porušení těchto podmínek a ujednání některými odeslanými informacemi umístěnými na webu a rozhodnutí o odstranění nebo vyžádání odstranění těchto informací dle vlastního uvážení; (b) odstranění jakýchkoli odeslaných informací, které jsou hanlivé, ilegální nebo rozvratné, či které jinak porušují tyto podmínky a ujednání; (c) ukončení přístupu uživatele na web; (d) monitorování, editování nebo zveřejňování jakýchkoli odeslaných informací na webu; nebo (e) editace či odstranění jakéhokoli obsahu umístěného na webu, bez ohledu na to, zda tento obsah porušuje tyto podmínky a ujednání.

ODKAZY

Některé odkazy umístěné na tomto webu umožňují připojení k webovým serverům třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti VPS anebo subjektů pod značkou SUBWAY®. Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® tyto odkazy poskytují pouze pro vaše pohodlí. Podoba odkazu NEPŘEDPOKLÁDÁ schválení společností VPS nebo subjekty pod značkou SUBWAY®. Společnost VPS a subjekty pod značkou SUBWAY® NEODPOVÍDAJÍ za praktiky související s ochranou osobních údajů ani obsah webových serverů, na které tyto odkazy odkazují. Webové servery zobrazované těmito odkazy navštěvujete na vlastní nebezpečí.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.

POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK S OHLEDEM NA OBSAH, JSOU MATERIÁLY, INFORMACE A SLUŽBY NA TOMTO WEBU POSKYTOVÁNY „V NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ“ A „VE FORMĚ, V JAKÉ JSOU K DISPOZICI“ BEZ JAKÝCHKOLI PODMÍNEK NEBO ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. ANI SPOLEČNOST VPS ANI SUBJEKTY POD ZNAČKOU SUBWAY® NEVZNÁŠEJÍ NÁMITKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ AVŠAK NIKOLI POUZE PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ANI SPOLEČNOST VPS ANI SUBJEKTY POD ZNAČKOU SUBWAY® NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU BUDOU NEPŘETRŽITÉ A BEZCHYBNÉ, ŽE TENTO WEB NEBO JEHO SERVERY BUDOU ZCELA BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH PROGRAMŮ, ANI ŽE BUDOU PŘÍPADNÉ VADY ODSTRANĚNY, I KDYŽ O NICH BUDOU SPOLEČNOST VPS NEBO SUBJEKTY POD ZNAČKOU SUBWAY® INFORMOVÁNY.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VAŠÍM VÝHRADNÍM OPATŘENÍM TÝKAJÍCÍM SE LIBOVOLNÉHO SPORU A POUŽITÍ WEBU JE UKONČENÍ POUŽITÍ TOHOTO WEBU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, SPOLEČNOST VPS, SUBJEKTY POD ZNAČKOU SUBWAY® A KTERÉKOLI DALŠÍ STRANY (AŤ UŽ SE PODÍLEJÍ NA VYTVÁŘENÍ, PRODUKOVÁNÍ, ÚDRŽBĚ NEBO POSKYTOVÁNÍ TOHOTO WEBU), DÁLE MANAŽEŘI, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ČLENOVÉ, AKCIONÁŘI ČI ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI VPS A SUBJEKTŮ POD ZNAČKOU SUBWAY® VYLUČUJÍ JAKÉKOLI ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI ROZSAH A DRUH ZTRÁT NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT ZPŮSOBENY VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ (VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZISKU, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY DAT, KONTRAKTŮ, POUŽITÍ PENĚZ NEBO ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍHO NEBO NĚJAKÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍHO S PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JEDNÁ O DELIKT (VČETNĚ MIMO JINÉ NEDBALOSTI), KONTRAKTU NEBO JINAK) V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S WEBEM NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOSTÍ POUŽITÍ NEBO DŮSLEDKŮ POUŽITÍ WEBU, VČETNĚ MIMO JINÉ ČINŮ NEBO ČINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ PREZENTOVANÝCH NA TOMTO WEBU, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH SERVERŮ PROPOJENÝCH ODKAZY S TÍMTO WEBEM NEBO MATERIÁLU UMÍSTĚNÉHO NA TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH ČI POUŽITÍ JAKÝCHKOLI ODESLANÝCH INFORMACÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÝCH VIRY, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, SOFTWARE, DATA NEBO JINÉ VLASTNICTVÍ V DŮSLEDKU VAŠEHO ZOBRAZENÍ, POUŽITÍ NEBO PROCHÁZENÍ TOHOTO WEBU, PŘÍPADNĚ STAHOVÁNÍ LIBOVOLNÉHO MATERIÁLU Z TOHOTO WEBU NEBO JAKÉHOKOLI WEBOVÉHO SERVERU PŘIPOJENÉHO ODKAZEM K TOMUTO WEBU.

ŽÁDNÁ ČÁST TĚCHTO PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VPS A SUBJEKTŮ POD ZNAČKOU SUBWAY® VE STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ POŠKOZENÍ. V TĚCHTO STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VPS A SUBJEKTŮ POD ZNAČKOU SUBWAY® OMEZENA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s náhradou škod, obranou a ochranou bezúhonnosti společnosti VPS a subjektů pod značkou SUBWAY® v případě jakýchkoli nároků, včetně mimo jiné nároků, poškození, nákladů a závazků třetích stran a přiměřených poplatků za právní zastupování, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto podmínek a ujednání, stejně jako libovolných nároků vyplývajících z neoprávněného použití materiálů na tomto webu.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Přístup a použití webu a tyto podmínky a ujednání se řídí zákony státu Florida, členského státu USA, bez uplatnění jakýchkoli konfliktů práva nebo volby právních principů nebo federálního práva Spojených států amerických. Jakékoli právní úkony nebo soudní řízení týkající se vašeho přístupu nebo použití tohoto webu nebo dodržování těchto podmínek a ujednání podléhají jurisdikci federálních a státních soudů ve státě Florida a souhlasíte se zasíláním soudních písemností prostřednictvím e-mailu. Tímto se zříkáte jakékoli právní a soudní obrany, která může být jinak k dispozici.

NEMOŽNOST PŘEVEDENÍ

Není možné převést ani žádným způsobem přidělit žádné z vašich práv nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek a ujednání. Jakékoli převedení nebo přidělení tohoto druhu bude neplatné a marné.

ODDĚLITELNOST

Stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek a ujednání nebo uplatnění takového ustanovení u určité osoby nebo za určité okolnosti neplatným, dostane se do rozporu se zákonem nebo se stane z nějakého důvodu nevymahatelným, zbývající ustanovení těchto podmínek a ujednání a jejich uplatnění u jiných osob nebo za jiných okolností tím nebude ovlivněno. Soud, který odhalí neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení v nejvyšší možné míře upraví a sestaví ustanovení tak, aby bylo platné a vymahatelné vzhledem ke všem osobám nebo subjektům a poskytovalo maximální možnou ochranu osobám, na které se vztahuje odškodnění, při zachování platnosti, legálnosti a vymahatelnosti.

Неуспехът на VPS да настоява за или да налага стриктно спазване на всяка клауза от тези Права и задължения на потребителя няма да се счита за отмяна на някоя клауза или право.

Pokud společnost VPS určitým nedopatřením nebude trvat na striktním dodržování všech ustanovení těchto podmínek a ujednání a nebude je vymáhat, nebude to považováno za zřeknutí se nároků vyplývajících z daného ustanovení nebo práva.

TITULKY

Titulky jednotlivých podmínek a ujednání slouží pouze pro snadnější orientaci. Tyto titulky budou při interpretaci nebo sestavování libovolné podmínky nebo ujednání ignorovány.

CELKOVÉ POROZUMĚNÍ

Tyto podmínky a ujednání a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ představují kompletní porozumění mezi společností VPS, subjekty pod značkou SUBWAY® a vámi s ohledem na vaše využití webu, včetně mimo jiné zpracování objednávek odeslaných prostřednictvím webu.

KONTAKTY NA SPOLEČNOST VPS

Další informace nebo odpovědi na dotazy týkající se těchto podmínek a ujednání získáte ve společnosti VPS na adrese:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Pracovní hodiny: Pondělí – pátek 8:30 – 17:30 východního času


Provozovna

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE